FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting godkjenner totalrammen for budsjett 2018 og 2019, og landsstyret disponerer budsjettet i perioden innenfor disse rammene.


 

Bakgrunn

Prioriteringer:
Det fremlagte budsjettet har lagt vekt på følgende satsningsområder:

  1. Sterkere innsats for frivillige på nasjonalt plan, økte budsjettrammer for nasjonale utvalg som opprettelse av flere prosjektgrupper, programutvalget, ledertreningsutvalget og internasjonalt utvalg i tillegg til andre internasjonale saker.
  2. Videreutvikling av ledertrening, program og aktivitetsbanken. Medlemssystemet vurderes utvikles videre med blant annet en CRM-modul og en gave-/donasjons-modul som på sikt vil generere flere inntekter. Som tidligere forventes 90 % av programkostnadene finansiert gjennom offentlige prosjektmidler.
  3. Vi vil fortsette med å bli enda flere, og jobbe enda mer målrettet mot skoler og strategiske samarbeidspartnere som blant andre Den norske kirke.

Inntekter:
I 2018 er det landsleir, og budsjettet er et overskudd på 2 millioner kr inkludert forventet ekstra kursstøtte. Det er også budsjettert med ekstra offentlig støtte på 250 000 kr fordi landsstyret har flere enn 50 % styremedlemmer under 26 år i 2016. Medlemskontingenten er som normalt indeksregulert og rundet opp til nærmeste femkroning, og er basert på 10 900 medlemmer. Alle andre inntekter forventes å ligge omtrent på dagens nivå.

Kostnader
I hovedsak er det prioriteringene som er nevnt ovenfor som representerer økte kostnader i budsjettet. Personalkostnadene reflekterer at antall årsverk på kontoret er 9,3 som i 2016. Dette er det laveste årsverksantallet forbundet har hatt siden fusjonen. Alle andre kostnader er budsjettert på dagens nivå.

Egenkapital
Fri egenkapital er 9,9 millioner kr per 31.12.2016, og budsjett 2017 som ble vedtatt på Landsting 2015 har en fri egenkapital 31.12.2017 på 8,9 millioner kr. Det fremlagte budsjettet foreslår at fri egenkapital per 31.12.2019 skal være på 8,8 millioner kr.

Usikkerhetspunkter
Vi har noe usikkerhet knyttet både til landsleiroverskudd, YWCA-kontingentsats som forsøkes økt, og ikke minst antall medlemmer. Denne situasjonen vil bli løpende vurdert gjennom budsjettperioden slik at eventuelle tiltak kan bli iverksatt ved endring av inntekts- eller kostnadsforutsetninger.

Prinsipper
Budsjettet er utarbeidet etter forsiktighetsprinsippet hvor inntekter er holdt på nøkternt nivå og kostnader beregnet med noe sikkerhetsmargin. Budsjettet legger til grunn forbundets strategi for 2015-2019.

Vedlegg

Budsjett 2018–2019