Sak 12.1      §7.2 Eksklusjon av medlemmer           
Sak 12.2      §8.2 Landsting

SAK 12.1 - §7.2 Eksklusjon av medlemmer


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
1.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 7.2 vedtas

 

Bakgrunn

Landsstyret kan ekskludere medlemmer fra organisasjonen i henhold til grunnreglene §7.2. Denne beslutningen må med dagens grunnregler være enstemmig. Vi har erfaring fra at situasjonene rundt slike saker er kompliserte, og at enstemmig vedtak er et for høyt krav sammenlignet med andre flertallskrav i organisasjonen.

Forslag til ny tekst:

Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med ¾ flertall.

Nåværende ordlyd:

Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med enstemmig.

SAK 12.2 - §8.2 Landsting (ansattes representasjon, 2.ledd)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
1.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 8.2 vedtas

 

Bakgrunn

Norges KFUK-KFUM-speidere er en medlemsorganisasjon med fokus på medlemmenes interesser. Det kan være en interessekonflikt i forhold til å være ansatt og lojalitetskrav til arbeidsgiver, og/eller i rollen som frivillig med krav om å kjempe for ansattes interesser. De ansatte har innflytelse på sakene gjennom saksforberedelser til styret og landsting.

Høsten 2014 ba landsstyret generalsekretær å kontakte LNU for en vedtektsgjennomgang. Daværende LNU-styremedlem Fredrik Vaaheim gikk gjennom vedtektene og kom blant annet med en problematisering av ansattes representasjon på landsting. Vaaheims uttalelse ble gjort på vegne av han selv og ikke LNU.

«Landsting er sammensatt av tre forskjellige grupper som er gitt representasjon og stemmerett på årsmøtet; Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Her ligger det noen latente interessekonflikter. Siden de tillitsvalgte (landsstyret m. flere) er ansvarlige for å utføre årsmøtets vilje, i hvilken grad skal de være med å bestemme hva de skal gjøre. Det samme gjelder for de ansatte. De skal også gjennomføre årsmøtets vilje, men her er interessekonflikten enda sterkere. Siden de er ansatt av landsstyret forventes det at de skal være lojale mot sin arbeidsgiver, hvordan blir det da i landstingssettingen? Er de der i form av sin stilling som ansatte, fører de timer og generalsekretær kan bestemme hva de skal stemme som en del av arbeidsinstruksen? Eller er de der som frivillige valgte representanter for alle de ansatte og er forventet å kjempe de ansattes sak for bedre arbeidsvilkår? Noe som heller ikke er veldig ryddig.»

Norges KFUK-KFUM-speidere er en medlemsorganisasjon og de ansatte representerer ikke medlemmenes interesser men de ansattes interesser. Det er en skjevhet i forholdsmessig representativitet. Kretsene må ha inntil 600 medlemmer for å sende to delegater til landsting, mens de ansatte sender to delegater basert på 9,3 årsverk (forbundskontoret).

Forslag til ny tekst:

§ 8.2 LANDSTING Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget.

Nåværende ordlyd:

§ 8.2 LANDSTING
Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte.

Se også forslag til endring i organisasjonsbestemmelsene §3.1.1. vedrørende å stryke ansattes representanter.