Sak 13.1      § 3.1.1. Møte- tale- forslags- og stemmerett
Sak 13.2      § 3.1.2 Landsting behandler og § 3.2.1 Landsstyrets oppgaver
Sak 13.3      § 3.1.4 Andre bestemmelser for landsting
Sak 13.4      § 3.2 Landsstyret
Sak 13.5      § 5 Valgkomiteen

SAK 13.1 - § 3.1.1. Møte- tale- forslags- og stemmerett (1.ledd)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.1.1 vedtas

 

Bakgrunn

Se begrunnelse i sak 12.2 under 1.gangsbehandling av grunnreglene.

Forslag til ny tekst:

På landsting har følgende møte-, tale-, forslag- og stemmerett:

 • Kretsledere.
 • Valgte representanter fra kretsene.
 • Landssjef, viselandssjef og faste styremedlemmer.
 • Leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av rovertinget.
 • Fire representanter valgt av Patruljeførertinget.

 

Nåværende ordlyd:

På landsting har følgende møte-, tale-, forslag- og stemmerett:

 • Kretsledere.
 • Valgte representanter fra kretsene.
 • Landssjef, viselandssjef og faste styremedlemmer.
 • Leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av rovertinget.
 • Fire representanter valgt av Patruljeførertinget.
 • To representanter for de ansatte.

SAK 13.2 - § 3.1.2 Landsting behandler (3. setning) og § 3.2.1 Landsstyrets oppgaver (2. setning)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.1.2 og 3.2.1 vedtas

 

Bakgrunn

Landstingets mulighet til å styre med dagens ordning med toårsbudsjetter og regnskapsrapportering begrenser seg i praksis til å beslutte spesielle prioriteringer og et vedtatt nivå på egenkapital. Kvaliteten på diskusjonene vi derfor får på landsting kan derfor lett drukne i mye tall og lite retning. Ideen er derfor mer fokus på nettopp prioriteringer og egenkapital ved å flytte godkjennelsen av det detaljerte regnskapet ned til landsstyret. Det foreslås derfor at landsstyret vedtar budsjettet.

Forslag til ny tekst:

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER
Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.

 • Kontrollkomiteens beretning.
 • Forbundets langsiktige strategi.
 • Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
  • Landssjef.
  • Viselandssjef.
  • Seks styremedlemmer.
  • To varamedlemmer.
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
  • Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
  • Revisor.
 • Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
 • Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.
 • Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.
 • Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.
 • Andre innkomne saker.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)
Landsstyret skal:

 • Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, vedta budsjett, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.

 

Nåværende ordlyd:

Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.

 • Kontrollkomiteens beretning.
 • Landsstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent.
 • Forbundets langsiktige strategi.
 • Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
  • Landssjef.
  • Viselandssjef.
  • Seks styremedlemmer.
  • To varamedlemmer.
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
  • Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
  • Revisor.
 • Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
 • Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.
 • Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.
 • Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.
 • Andre innkomne saker.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)
Landsstyret skal:

 • Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer og budsjett, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.

SAK 13.3 - § 3.1.4 Andre bestemmelser for landsting (3. setning)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.1.4 vedtas

 

Bakgrunn

Kretsenes årsmøter kan diskutere utkast til landstingssaker, siden fristen for å melde saker er 3 måneder før landsting. Landsstyret mener det er tilstrekkelig med 4 ukers utsendelsesfrist slik det var tidligere i KFUM-speiderne.

Forslag til ny tekst:

Saksliste med dokumenter sendes alle delegater til landsting senest fire uker på forhånd.

Nåværende ordlyd:

Saksliste med dokumenter sendes alle delegater til landsting senest seks uker på forhånd.

SAK 13.4 - § 3.2 Landsstyret (2. setning)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.2 vedtas

 

Bakgrunn

Landsstyret kan reduseres fra åtte til seks landstingsvalgte medlemmer. Landsstyret ønsker å være et effektivt styre, og erfaringen er at vi sjelden har vært alle ni på møtene. I tillegg er en arbeidsgruppe på ni personer i største laget for å skape gode og åpne prosesser. Ved å redusere med to til syv inkludert rovernemndsleder (seks direktevalgte fra landsting) vil landsstyret fremstå som en enklere og tydeligere ledelse.

Forslag til ny tekst:

Landsstyret består av landssjefen, viselandssjefen og fire styremedlemmer. Ved langtidsfravær innkalles varamedlemmer.

Nåværende ordlyd:

Landsstyret består av landssjefen, viselandssjefen og seks styremedlemmer. Ved langtidsfravær innkalles varamedlemmer.

SAK 13.5 - § 5 Valgkomiteen (2. ledd)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 5 vedtas

 

Bakgrunn

Valgkomiteen skal ikke innhente kandidater til valgkomiteen og dette er åpenbart en skrivefeil i organisasjonsbestemmelsene §5, 2. ledd nest siste kulepunkt.

Forslag til ny tekst:

Valgkomiteens oppgave er å innhente, om mulig flere, kandidater til følgende verv:

 • Landssjef.
 • Viselandssjef.
 • Landsstyremedlemmer.
 • Varamedlemmer til landsstyret.
 • Kontrollkomité.
 • Representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

 

Nåværende ordlyd:

Valgkomiteens oppgave er å innhente, om mulig flere, kandidater til følgende verv:

 • Landssjef.
 • Viselandssjef.
 • Landsstyremedlemmer.
 • Varamedlemmer til landsstyret.
 • Kontrollkomité.
 • Valgkomité.
 • Representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.