Sak 15.1      Høringssak om Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 
Sak 15.2      Ny organisering av KFUK-KFUM Global              
Sak 15.3      Ny struktur Norges KFUK-KFUM-Internasjonalt

SAK 15.1 - Høringssak om Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting ber representantene til Spfs representantskapsmøte ta med seg innspillene fra landstinget inn i diskusjonene på Spfs representantskapsmøte våren 2017.

 

Bakgrunn

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige speiderforbund i Norge som ble opprettet i 2003. Det har i de tre siste landsstyreperiodene kommet tydeligere frem at organiseringen av Spf kunne bli både tydeligere og mer effektiv. Det har derfor i perioden 2014-2016 blitt gjennomført en evaluering av Spf. Rapporten Speidernes fellesorganisasjon - Evaluering 2003-2015 ble behandlet på Representantskapsmøtet i Spf 16.–17. april 2016.

Det ble deretter nedsatt en arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med funnene og anbefalingene i evalueringsrapporten med formål om å presentere en høringssak om Spf på hhv kommende Speiderting og Landsting. «Arbeidsgruppe oppfølging evaluering» gir i vedlagte dokument sine anbefalinger til veien videre for Speidernes fellesorganisasjon. Side 1–5 gir et overblikk over de to modellene arbeidsgruppa ser for seg. De øvrige elleve sidene inneholder ytterligere detaljer samt utkast til vedtekter.

Landsstyret deler i hovedsak beskrivelsene som fremkommer i anbefalingen, og ønsker å arbeide for at Spf skal forenkles til å bli en medlemskapsforvalter.

Saken vil bli drøftet under påvirkningstorget på landsting, så vel som i plenum.

Vedlegg

Anbefaling fra «Arbeidsgruppe oppfølging evaluering av Spf-samarbeidet»

SAK 15.2 - Ny organisering av KFUK-KFUM Global      


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting ber Landsstyret ta med seg innspillene i saken videre i samarbeidet rundt KFUK-KFUM Global og arbeidet med programavtaler.

 

Bakgrunn

KFUK-KFUM Global er en solidaritets- og bistandsorganisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM speiderne i Norge. Sammen jobber vi for en mer rettferdig verden.

Siden 2004 har vi gjennom KFUK-KFUM Global jobbet med kampanjer og aksjoner for å bedre vilkår og støtte våre partnere i andre deler av verden. Gjennom Globalaksjonen har vi blitt kjent med barns hverdag på Sri Lanka, i Tanzania, Bangladesh, Sør-Sudan og mange flere steder, og vi har merker knyttet til Stop Poverty-kampanjen og Globalaksjonen.

Landsstyret har siden Landsting 2015 jevnlig diskutert hva slags engasjement KFUK-KFUM-speiderne skal ha, og hvordan dette kan se ut. Høsten 2015 tok Landsstyret initiativ til å ta den diskusjonen opp med Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM, og Forbundsstyret og Landsstyret har gjennom 2016 hatt jevnlige samtaler om hvordan våre respektive ønsker og behov kan dekkes i ulike organiseringer av dette arbeidet.

Det har også vært viktig at organiseringen av KFUK-KFUM Global kunne bli både tydeligere og mer effektiv. Nye vedtekter ble enstemmig vedtatt i representantskapsmøtet 14.12.2016, med gyldighet fra 1.1.2017. Disse innebærer både en omorganisering av Global mtp. styresammensetning og styringsstruktur, der eierstyrene ikke er pålagt å være representert i styret, og det er forenklet rapporteringslinjer. I tillegg forutsettes det at det utarbeides programavtaler for å sikre at hver av eierne får tydeliggjort forventninger til og innhold i eierskap og samarbeid.

Programavtalene er under utarbeidelse, og Landsstyret ønsker å få innspill på hvilke områder landstinget ønsker at disse skal fokuseres mot.

Saken vil bli drøftet under påvirkningstorget såvel som i plenum.

Vedlegg

Vedtekter for KFUK-KFUM Global pr. 1.1.17

SAK 15.3 - Ny struktur for Norges KFUK-KFUM Internasjonalt


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting tar informasjonen til orientering

 

Bakgrunn

Norges KFUK-KFUM-Internasjonalt er en sammenslutning av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere, opprettet for å ivareta de internasjonale medlemskapene i verdensorganisasjonene World YWCA og World Alliance of YMCAs.

Våren 2016 ble Landsstyret og Forbundsstyret enige om en ny organisering av sammenslutningen, for å sikre en tydeligere og mer effektiv organisering av samarbeidet.

Saken legges frem for Landsting 2017 til orientering, slik at det kan ses i sammenheng med ny organisering av Speidernes fellesorganisasjon og KFUK-KFUM Global.

Vedlegg

Vedtekter Norges KFUK-KFUM Internasjonalt pr. 09.03.2016.