FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Grunnfondets årsregnskap og beretning for 2015 og 2016 godkjennes.
  2. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2017 og 2018.
  3. Grunnfondet vedtas oppløst innen 31.12.2017.

 

Bakgrunn

Grunnfondet ble opprettet etter Norges KFUM-speideres landsleir i Mandal 1990 med et formål å «gjennom årlige overføringer bidra til økte inntekter for Norges KFUK-KFUM-speidere». Forrige overføring av midler til forbundet fra Grunnfondet ble foretatt i 2013.

Med dagens praksis for fordeling av overskudd fra landsleir er behovet for Grunnfondet ikke lenger like relevant som da det ble opprettet. I tillegg kreves et eget styre, eget regnskap, og en egen revisjon som tilsammen koster mer enn dagens avkastning når vi regner inn medgått tid. Landsstyret har derfor vurdert saken som moden for en tilpasning til dagens øvrige praksis, og foreslår Grunnfondet oppløst og midlene overført til forbundets frie egenkapital.

Som Grunnfondets generalforsamling skal landstinget i henhold til statuttene behandle:

  • Årsregnskap og beretning 2015
  • Årsregnskap og beretning 2016
  • Valg av revisor for 2017 og 2018
  • Eventuell oppløsning av Grunnfondet

Forøvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets landsting, såfremt annet ikke er fastsatt i fondets statuetter. Revisjonsberetningene for 2015 og 2016 er integrert i forbundets regnskap i sak 5.

Vedlegg

Statutter for Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond
Resultatregnskap, Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond
Styrets årsberetning for Grunnfondet 2016
Styrets årsberetning for Grunnfondet 2015