FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Legatets regnskap og årsberetning for 2015 vedtas.
Legatets regnskap og årsberetning for 2016 vedtas.
Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for legatet for regnskapsårene 2017 og 2018.


 

Bakgrunn

Inger Johanne Amelns legat har til formål å tilgodese KFUK-KFUM-speiderne med midler til investering på eiendommen Nordtangen.

  • Landsting er Inger Johanne Amelns legats generalforsamling og behandler:
  • Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2015
  • Årsregnskap og årsberetning og revisjonsberetning 2016
  • Valg av revisor for 2017 og 2018

For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets landsting, så fremt ikke andre bestemmelser er fastsatt gjennom fondets vedtekter.

Prinsippendring:
Det er gjort vedtektsendringer med det formål å tydeliggjøre begrepsbruk og enklere virkeliggjøre legatets formål. Det er blant annet presisert at legatets styre består av fem medlemmer valgt av og blant landsstyret i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Vedlegg

Regnskap for 2016 Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Årsberetning for 2016 Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Revisorberetning 2016
Regnskap for 2015 Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Årsberetning for 2015 Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Revisorberetning 2015 Godkjente vedtektsendringer 02.05.2016