FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Revidert årsregnskap 2015 og 2016 vedtas


 

Bakgrunn

I henhold til grunnreglenes § 3.1.2. skal landsting behandle revidert regnskap for toårsperioden.

I dette årsregnskapet er forbundsdrift, Nordtangen og Grunnfondet slått sammen i ett konsernregnskap. Det inkluderer ikke Inger Johanne Amelns legat og Speiderbutikken som har separate regnskaper og egne oppnevnte styrer.

Vedlagt er revidert årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015 og 2016.

Redegjørelse av de mest sentrale sakene:

Totalresultat:
Resultatet for toårsperioden totalt er et underskudd på 694 000 kr mot et budsjettert underskudd på 1 094 000 kr, når arven Nordtangen har mottatt holdes utenfor. Resultatet for 2015 ble 62 000 kr, noe som er 166 000 kr lavere enn budsjettet på 228 000 kr. For 2016 ble resultatet et underskudd på 756 000 kr, som er 566 000 kr bedre enn det budsjetterte underskuddet på 1 322 000 kr, når arven Nordtangen har mottatt holdes utenfor.

Fri egenkapital til forbundet per 31.12.2016 er 9 918 000 kr som er 49 000 kr bedre enn budsjettet på 9 869 000 kr.

Inkludert arven til Nordtangen, drift av Nordtangen, og drift av Speiderbutikken er konsolidert resultat for toårsperioden 4 412 612 kr bedre enn budsjettert.

 

Resultater
2015
2016Samlet i toårsperioden
LT-vedtatt budsjett227 820- 1 322 309- 1 094 489
Resultat62 1873 255 9363 318 123
Differanse (resultat - budsjett)- 165 6334 578 2454 412 612

Offentlig støtte:
I perioden 2015-2016 mottok forbundet 10,9 millioner kr i offentlig støtte. Dette utgjorde omtrent 40 % av inntektene i perioden, og beløpet er ca. 2,9 millioner høyere enn budsjettert som skyldes at flere gode søknader fra administrasjonen ble innvilget enn vi hadde budsjettert.

Mesteparten av disse ekstra midlene var øremerkede midler til prosjekter på program. Derfor har det også vært et høyere forbruk på program enn det som var budsjettert fra Landsting 2013. Av beløp over budsjett utgjør støtte fra Miljødepartementet og Kulturdepartementet henholdsvis 948 000 kr og 725 000 kr. I tillegg fikk man 500 000 kr fra Gjensidigestiftelsen øremerket til prosjektet, som ikke var budsjettert i det hele tatt.

Momskompensasjonen var ca. 820 000 kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes at vi hadde større kostnader som igjen gir større momskompensasjon. Spesielt kostnader i forbindelse med Verdensjamboreen i Japan 2015 bidro til økt søknadsgrunnlag for momskompensasjonen og økte dermed inntektene.

Disse 2,9 millioner kr i merinntekter ble brukt på økte programkostnader med 1,5 millioner kr, og Hypersys med 1,2 millioner kr.

Vekstmillionen:
Landsting 2013 vedtok å bruke til sammen 2 millioner kr i 2014 og 2015 av forbundets egenkapital til vekstsatsing. Landsting 2015 vedtok en forskyvning av bruk av vekstmillionen til også å omfatte regnskapsåret 2016. Det ble forbrukt 400 000 kr i 2014, 830 000 kr i 2015 og 770 000 kr i 2016. Midlene fra vekstmillionen har hovedsakelig vært brukt sentralt, da man knapt har hatt søknader til lokale prosjekter. I perioden 2015–2016 har midlene gått til satsingen på ledertreningsfornyelsen og nytt kurstilbud herunder kostnader til prosjektlederstilling og prosjektgruppen for fornyelse av ledertreningen.

Av lokale tiltak har Bjørgvin KFUK-KFUM-speidere fått tildelinger til blant annet nystart av grupper. At flere lokale prosjekter ikke har fått midler skyldes kun manglende søknader.

Resterende midler har blant annet vært brukt til oppstartssamtaler med nye speidergrupper, rekrutteringskurs, WAGGGS growth-prosjekt og Bli med-kampanjen.

Nytt medlemssystem
Kostnadene ved å implementere det nye medlemssystemet Hypersys har ikke vært tatt høyde for i budsjettet for 2015 vedtatt på landsting i 2013. Det var ikke budsjettert for investering, implementering, utvikling og drift av et nytt medlemssystem, kun kostnader knyttet til sentral innkreving av medlemskontingenten.

Videre forklares merforbruket med at man har måttet videreutvikle Hypersys mer enn forutsett før prosjektstart. Sykemeldt prosjektkoordinator ble i en periode erstattet av en innleid konsulent for å sikre nødvendig fremdrift av prosjektet. Dette har også bidratt til noe økt forbruk.

Kostnadene til investering, implementering, utvikling og drift av medlemssystemet har i toårsperioden kostet totalt 1 170 000 kr. Det var kun budsjettert med 125 000 kr til sentral innkreving i toårsperioden, noe som gjør at overforbruket i henhold til budsjett utgjorde 1 045 000 kr.

Nordtangen:
Nordtangen speidersenter har mottatt en arv på 4 012 000 kr som av arvelater er testamentert Nordtangen i sin helhet, og midlene kan ikke anvendes til andre formål. Nordtangen-regnskapet gikk med 67 000 kr i overskudd i toårsperioden 2015 og 2016 unntatt arven mot budsjettert nullresultat.

Annet:
Speiderbutikken har fremdeles stram likviditet, og skylder forbundet 388 150 kr. Dette er royalties for 2., 3. og 4. kvartal 2016.

Vedlegg

Resultatregnskap 2015/2016
Styrets årsberetning 2016
Revisjonsberetning 2016
Styrets årsberetning 2015
Revisjonsberetning 2015