FORSLAGSSTILLER:
Kontrollkomiteen

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Vedtas


Våre organisasjonsbestemmelser sier følgende om komiteens oppgaver: «Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at landstingets vedtak gjennomføres av landsstyret i tråd med intensjonene i vedtakene, plandokumenter og budsjett. Komiteen rapporterer til landsting.»

I den sammenheng har kontrollkomiteen:

 • Gjennomgått referater fra landsstyremøtene.
 • Gjennomgått de reviderte regnskapene for 2015 og 2016.
 • Innhentet ekstra informasjon fra forbundskontoret.
 • Sett på protokoll fra Landsting 2015.
 • Lest landsstyrets toårsmelding og innkalling til Landsting 2017.

Kontrollkomiteen har i perioden hatt fem telefonmøter. Vi har gått gjennom alle vedtak landsstyret har gjort i perioden, samt sett på om vedtak fra Landsting 2015 har blitt fulgt opp. Kontrollkomiteen har fått den informasjon fra administrasjonen som har vært nødvendig for å gjennomføre arbeidet. Kontrollkomiteen mener landsstyret har etterlevd intensjonene i vedtak, plandokumenter og budsjett fra landstinget.

Ved gjennomgang av protokoll fra forrige landsting, landsstyrets toårsmelding og landsstyrets møteprotokoller, ønsker Kontrollkomiteen å gjøre landsting oppmerksom på følgende:

 • Det er en god og fyldig toårsmelding, som vi anbefaler alle å lese. Den gir oss god innsikt i hva som skjer sentralt, samt vitner om høy aktivitet i forbundet.
 • Flott at det nå er enighet om likeverd for eierne av KFUK-KFUM Global. Det var viktig for organisasjonen å få det på plass.
 • På forrige landsting ble det gitt en del innspill til landsstyret om speidermetoden. Kontrollkomiteen mener landsstyret har ivaretatt de innspillene på en god måte.

Ved gjennomgang av budsjetter og regnskap, ønsker Kontrollkomiteen å gjøre landsting oppmerksom på følgende:

 • Nordtangen mottok en arv på omkring 4 millioner kroner i 2016. Dette er ført i regnskapet som driftsinntekt, og landsstyret har informert om årsaken til overskuddet i sakspapirene. Kontrollkomiteen mener arven burde vært ført som en ekstraordinær inntekt. Da ville driftsresultatet i regnskapet vist det reelle driftsunderskuddet for 2016.
 • Kontrollkomiteen er bekymret for økonomien til Speiderbutikken AS. Landsstyret og administrasjonen har jobbet med dette i store deler av toårsperioden.

  Det er viktig å være klar over at Speiderbutikken skal betale royalty for rettigheten til å drive forretning med artikler med bakgrunn i forbundets virksomhet, og provisjon som en inntekt til forbundet på det volumet man selger. Disse kostnadene må Speiderbutikken kalkulere inn i prisen på varene.

  Kontrollkomiteen ønsker å gjøre landsting oppmerksom på at Speiderbutikken i 2015 fikk ettergitt 150 000 kroner samtidig som royalty-kravet ble senket, og i 2016 har Speiderbutikken ikke betalt royalty for de siste ni måneder.

Ved et par anledninger har Kontrollkomiteen sett på saker der det har oppstått uenighet mellom landsstyret og enkeltpersoner i forbundet. Kontrollkomiteen har i disse sakene innhentet informasjon, og vår konklusjon er at forbundets vedtekter er fulgt i alle sakene.


Kontrollkomiteen har også ved en anledning blitt benyttet som et lovutvalg, der vi har uttalt oss om tolkning av forbundets grunnregler og vedtekter.