FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting vedtar instruks for valgkomiteen.


 

Bakgrunn

Gjennom arbeidet med valgene på Landsting 2015 oppstod et tydelig behov for å klargjøre roller, kommunikasjon og arbeidsformer for Valgkomiteen (VK). Landsstyret har derfor utarbeidet et forslag til instruks for valgkomiteen som landsting bes vedta, jf. §5 siste ledd: «Landsting kan gi nærmere instruks til valgkomiteen.»

Vedlegg


 

Instruks for valgkomiteen

1. Mandatet
Mandatet ligger i Organisasjonsbestemmelsene §5 «Valgkomiteen består av leder og tre medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å innhente, om mulig flere, kandidater til følgende verv:

 • Landssjef.
 • Viselandssjef.
 • Landsstyremedlemmer.
 • Varamedlemmer til landsstyret.
 • Kontrollkomité.
 • Representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

Valgkomiteen skal legge fram innstilling til alle valgene for landsting, bortsett fra til valgkomiteen. Valgkomiteen undersøker om kandidatene er valgbare. Valgkomiteens leder skal i samarbeid med generalsekretæren definere administrasjonens oppgaver for komiteen under dennes arbeidsperiode. Landsting kan gi nærmere instruks til valgkomiteen.»

2. Roller
Valgkomiteen har en helt selvstendig rolle, forestår kontakt med mulige kandidater, informerer landsstyret om status, og rapporterer til landsting. Administrasjonen bistår valgkomiteen med nødvendig saksforberedende administrativt arbeid. Landsstyret bistår valgkomiteen slik komiteen ønsker. Et utgående landsstyremedlem står som kontaktperson for valgkomiteen minst 6 måneder før landsting. Valgkomiteen kan søke ekstern bistand for egen kompetansebygging.

3. Kommunikasjon
Valgkomiteen kommuniserer bredt ut i organisasjonen, og kan bruke alle tilgjengelige kanaler; medlemsblader, kmspeider.no og relevante sosiale medier. Valgkomiteen må være synlige i organisasjonen – få frem hva valgkomiteen gjør, hva det innebærer å stille til valg, og delta på relevante arenaer i organisasjonen deriblant Kretsforum. Spørsmål og forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteens e-postadresse: valgkomite@kmspeider.no.

4. Arbeidsform
Det er ønskelig at valgkomiteen utarbeider en tidsplan tidlig i perioden. Det er naturlig at valgkomiteen har et første møte på det landstinget de blir valgt. Første ordinære møte i valgkomiteen bør holdes høsten samme år som etter landsting der utarbeidelse av detaljert tidsplan er et hovedtema.

Tidsplanen kan inneholde følgende momenter:

 1. Møte på våren året etter landsting.
 2. Møte i valgkomiteen i september året før neste landsting. Landsstyret møter valgkomiteen for å informere om arbeidet i landsstyret.
 3. Valgkomiteen deltar på kretsforum (evt. andre relevante arenaer).
 4. Oktober høsten før landsting. Skrive sak til Lederforum om aktuelle tema, eks: Meld ditt kandidatur, litt om hva landsstyret jobber med og valgkomiteens krav til kvalifikasjoner, frist for å stille til valg.
 5. Oktober: Frist for tilbakemelding til valgkomiteen fra landsstyret om hvem som stiller til gjenvalg.
 6. Begynnelsen av desember: Tilbakemelding fra kretsene med navn på aktuelle kandidater.
 7. Desember: Valgkomiteen utarbeider «short-list» på kandidater.
 8. Begynnelsen av januar: Frist for Lederforum og tekster med presentasjon av kandidatene.
 9. 4 (6) uker før landsting ha foreløpig innstilling fra valgkomiteen klar. Nye kandidater kan fremmes frem til landsting starter, eller det tidspunkt landsting fastsetter.

5. Prosess og kandidatprofil
Kretser og grupper skal nominere kandidater.
I landsstyret og i kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge kjønn jf. grunnreglene §9 Likestilling, 3. avsnitt.
Det skal tilstrebes at alle valgbare styrer også skal ha kandidater under 26 år jf. grunnreglene §8.1, 2. avsnitt, og med geografisk spredning. Egnethet og kompetanse er likevel viktigst.