Sak 8.1 Innkommet sak roverting 


 

FORSLAGSSTILLER:
Roverting 2016

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Roverting 2016 fremmer en sak til Landsting 2017 om å fjerne øvre aldersgrense for rovere.

LANDSSTYRETS INNSTLLING:
Vedtas ikke


 

Rovertingets begrunnelse

Selv om det ble flertall mot en øvre aldersgrense for rovere på Rovertinget 2015 og PF-tinget 2015, ble det på Landsting i 2015 vedtatt en øvre aldersgrense for rovere på til og med 25 år.
Kretsrovertinget til Rover Rogaland ønsker at saken tas opp når den fortsatt er aktuell, og at den fremmes videre til Landsting i 2017 for å få en ny behandling.

Spørsmål til refleksjon rundt saken:

  • Er den øvre aldersgrense ekskluderende for våre medlemmer over 25 år?
  • Vil organisasjonen miste rovere med erfaring slik at gjennomføring av nasjonale arrangementer blir vanskeligere?
  • Er det nødvendig å måtte bli leder for å kunne fortsette i organisasjonen etter fylte 26 år?
  • Kan en øvre aldersgrense skape et miljø for at medlemmer holder seg lengre i organisasjonen?
  • Bør Rovertinget respektere Landstingets vedtak?

 

Landsstyrets begrunnelse

Landsting 2015 vedtok ny aldersinndeling med konkrete aldrer i nedre og øvre del av hver aldersgren. Landsstyret ser ikke at det er kommet nye argumenter i saken, men tar til etterretning at Roverting har meldt inn saken.

 

Sak 8.2 Innkomne saker fra patruljeførerting

Jamfør organisasjonsbestemmelsene §3.1.2 Landsting behandler: Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.

Sak 8.2.1 Portalbygging uten sikring


 

FORSLAGSSTILLER:
Patruljeførerting 2017

LANDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken oversendes administrasjonen som innspill til neste revisjon av heftet Trygg og sikker speiding.

LANDSSTYRETS INNSTLLING:
Vedtas
 

 


 

Patruljeførertinget mener at man burde kunne bygge portaler som er høyere enn 3 meter på leir uten sikring. Dersom portalen/bygget faller ned er det dumt at man skal falle med det uten mulighet til å kunne komme seg unna.

 

Sak 8.2.2 Utvikling av speiderdrakten


 

FORSLAGSSTILLER:
Patruljeførerting 2017

LANDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken oversendes Speiderbutikken som innspill til utvikling av speiderdrakten.

LANDSSTYRETS INNSTLLING:
Vedtas 

 

 


 

Patruljeførerting 2017 ber Landsstyret jobbe med nye, fleksible skjorter (korterma eller mulighet for å brette opp skjorta med knapp), samt se på nye typer stoff for skjorta.

 

Sak 8.2.3 Patruljesærpreg


 

FORSLAGSSTILLER:
Patruljeførerting 2017

LANDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken fra oversendes landsstyret som innspill til utvikling av patruljeførersærpreg.
 

LANDSSTYRETS INNSTLLING:
Vedtas


 

Patruljeførerting 2017 ønsker en oppdatering fra landsstyret på sak 51/2016 og ønsker at landsstyret skal jobbe videre med patruljeførersærpreg som er synlig uavhengig av skjorta. Patruljeførerting foreslår som eksempel rosa, lilla eller oransje skjerf.

 

Sak 8.2.4 Aldersinndeling


 

FORSLAGSTILLER:
Patruljeførerting 2017

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av Organisasjonsbestemmelsene § 9.2.1 Aldersinndeling vedtas

LANDSTYRETS INNSTILING:
Vedtas ikke


 

Bakgrunn

Aldersforskjellen blir for stor, og vandrergruppa blir overfylt.

Forslag til ny tekst:

§ 9.2.1 ALDERSINNDELING
Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling:
0 år–6 år
1.–3. trinn
4.–6. trinn
7.–10. trinn
Fra fullført 10. trinn – til og med 25 år.

Overgang til ny aldersgruppe skjer etter skolens sommerferie hvert år. Medlemmer i 10. trinn kan etter nyttår være aspiranter i eldste arbeidsgren. Ut fra lokale forhold kan gruppetinget avvike fra denne inndelingen.

I tillegg drives annet speiderarbeid i henhold til retningslinjer og program fastsatt av landsstyret.

Nåværende ordlyd:

§ 9.2.1 ALDERSINNDELING
Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling:
0 år–6 år
1.–2. trinn
3.–4. trinn
5.–10. trinn
Fra fullført 10. trinn – til og med 25 år.

Overgang til ny aldersgruppe skjer etter skolens sommerferie hvert år. Medlemmer i 10. trinn kan etter nyttår være aspiranter i eldste arbeidsgren. Ut fra lokale forhold kan gruppetinget avvike fra denne inndelingen.

I tillegg drives annet speiderarbeid i henhold til retningslinjer og program fastsatt av landsstyret.

Landsstyrets begrunnelse

Landsting 2015 vedtok ny aldersinndeling. Programpatruljen Snøuglene som ledet utarbeidingen av det nye programmet har avsluttet sitt arbeid, og programmet har høsten 2016 gått over i en driftsfase. Mange speidergrupper har derfor nettopp tatt i bruk eller er i en overgangsfase til den nye aldersinndelingen. Ved å endre aldersinndelingen allerede nå vil man ikke se hvilken effekt den nye aldersinndelingen vil ha. Det nye programmet skal evalueres i slutten av 2018, og eventuelle større endringer kan og bør gjøres i sammenheng med dette.

Det er fortsatt mulighet for lokale tilpasninger dersom det er et behov for det. Det kan for eksempel baseres på gruppens størrelse, lederressurser, eller erfaring med at andre løsninger fungerer bedre for speidergruppen.

Vedtaket på landsting i 2015 innebar en utvidelse av vandrertiden med ett år. Siden det tidligere har vært vist til betydningen av å ha enheter der speiderne er nær hverandre i alder kan dette virke paradoksalt. Det er derfor viktig å være klar over at programrevisjonen legger til grunn en tydelig todeling av vandrertiden. Men todelingen vil ikke skje ved at man deler vandreralder (5.–10. klasse) i to ulike arbeidsgrener, og vil derfor ikke gjenspeiles i organisasjonsbestemmelsenes § 9.2.1 .

Til grunn for det nye programmet ligger dokumentet Speiderstigen der man fastslår hvilke mål en speider skal jobbe med innenfor de ulike arbeidsgrenene. For vandrerne er disse målene todelt, slik at man har mål som man skal nå i perioden 5.–7. klasse og andre mål som man skal nå 8.–10. klasse.

Målene for ungdomsskolen i speiderstigen, og bruk av grønt skjerf for alle i ungdomsskolen skal begge deler føre til et gjennomgående fokus på ledertrening for ungdomsskoletiden. I forlengelsen av dette vil det være naturlig at forbundets kurs og arrangementer som tidligere rettet seg mot patruljeførere (PF) og patruljeførerassistenter (PA) nå gjennomgående skal forstås som et tilbud for alle i ungdomsskolen.
Vi mister mange speidere i ungdomsskolealder, dette er en gruppe vi er nødt til å satse på, for å beholde dem. Og vi er da nødt til å satse på alle, ikke bare de som er PF og PA.

Det nye programmet har fokus på å revitalisere patruljen som den sentrale metoden for speidere i vandreralder. Man ønsker å beholde den aldersblandede patruljen som normalen i vandreralder. Dette er et viktig argument for å ikke foreslå at vandreralder deles i to arbeidsgrener. Patruljemetoden er enklere å gjennomføre når det er et alderssprang fra de yngste til de eldste i vandreralder. De eldste vil med et fokus på ledertrening i programmet være mer rustet og klar til å være patruljeførere/-assistenter eller ta på seg andre lederoppgaver i tropp/gruppe. Aldersblandingen letter lederoppgaven for de eldste vandrerne fordi de yngste normalt vil se opp til og ha de eldste som forbilder og mentorer.

Vandreralder er en tid med store individuelle forskjeller knyttet til modning. Ved å ha en lang vandrertid kan man oppnå at de umodne ikke nødvendigvis stikker seg ut, og de modne får et naturlig lederansvar. Dette gir også lang tid til modning, erfaring og mestring.

Landsstyret ser ikke at det er kommet nye argumenter i saken.