FORSLAGSSTILLER:
Rogaland / Sola KFUK-KFUM-speidere

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting ber landsstyret om å opprette en arbeidsgruppe som skal modernisere forbundets inntektsaksjon. En eller flere nye inntektsaksjoner skal tre i kraft fra og med året 2019.

LANDSSTYRETS INNSTLLING:
Vedtas ikke


 

 

ALTERNATIVT FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting ber landsstyret utrede alternativer til dagens inntektsaksjon – salg av aktivitetskalendere. Landsstyret fatter endelig beslutning om eventuell ny inntektsaksjon basert på denne utredningen med sikte på oppstart i 2019.

LANDSSTYRETS INNSTILLING:
Vedtas


 

Bakgrunn

Modernisering av forbundets inntektsaksjoner

Fremmet av Sola KFUK-KFUM-speidere, støttet av Rogaland KFUK-KFUM-speideres kretsting 2017.

Innledning
Salg av speiderkalendere har blitt vanskeligere den siste tiden, siden den har mindre relevans enn tidligere. Slik speiderkalenderen fremstår, er den en praktisk aktivitetskalender, som traff midt i blinken da den ble lansert. I den digitale hverdagen som vi nå lever i må vi nok erkjenne at det blir færre og færre som har behov for denne typen kalendere. Mange har ikke kontanter i hus eller tilgang på betalings-app’er, eller de synes kr 80,- er mye for noe «de ikke har bruk for».

Forbundet ser på dette som en sikker inntekt. Forbundet vet hvor mange kalendere de får «solgt» til speidergruppene og kan produsere korrekt antall. Disse sendes så ut til gruppene som derved må ta hele risikoen for evt. usolgte kalendere.

Vi ønsker ikke at kontingenten skal økes slik at den kan virke ekskluderende for noen. Dermed er vi kritiske til at forbundets inntekstaksjon legges ned til fordel for enda høyere kontingent. Det er viktig for landsting å ta med i betraktning at på toppen av forbundets kontingent kommer det også kretskontingent og gruppekontingent.

Derfor har vi inntektsaksjon:
Det er en viktig lærdom å oppdra våre speidere til å bli ansvarsbevisste og selvstendige speidere. Da har de godt av å være med og «arbeide» for å dekke noen av kostnadene til drift av organisasjonen.
I våre grunnregler §7.1 heter det at: Norges KFUK-KFUM-speidere er åpen for alle uten hensyn til tro, religion, etnisk tilhørighet eler nasjonalitet. Alle som betaler medlemskontingent er medlem av Norges KFUK-KFUM-speidere. Alle medlemmer avlegger speiderløftet.

Ser vi på vårt samfunnsmessige engasjement med å være en organisasjon for alle samfunnslag, så er det viktig at vi ikke har en kontingentsats som er høyere enn nødvendig. I beste «Baden-Powell»-ånd, ønsker vi jo at speiderbevegelsen skulle treffe barn og ungdom i alle samfunnslag.

Hva skal vi gjøre nå?:
Et viktig moment er pris. Nåværende inntektsaksjon har en varepris (kalenderpris) på kr 80,-. Dette har vært et vekslepenge-mareritt gjennom mange år. Flere grupper innfører vipps/mCash eller tilsvarende løsninger som letter noe på vekslepenge-problematikken. Vi har fått tilbakemeldinger om at prisen i seg selv er for høy. Det er i mange tilfeller lettere å selge noe til 50,- eller 100,- enn til 80,-.

Eksempler på nye aktuelle inntektsaksjoner kan være:

  • Salg av skrapeadventskalendere (med gevinster fra speiderbutikken)
  • Salg av utvalgte varer fra Speiderbutikken
  • Salg av kaffekopper på kirkekaffe
  • Salg av sitteunderlag
  • Fyrstikker
  • Førstehjelpsutstyr
  • Salg av påske-effekter (f.eks. påske-kaffe)
  • Salg av pinse-effekter (f.eks. pinse-fyrstikker)

De to siste kan ses på både som integrert forkynnelse og som en misjonerende aktivitet som kan gjøre at flere kan få møte Gud.

Saken ble behandlet på kretstinget i Rogaland KFUK-KFUM-speidere, som gav et tydelig svar på at man i Rogaland ønsker fornying. Voteringen gav et resultat der 42 av 43 stemmeberettigede stemte for at kretsen skulle stille seg bak saken fra Sola KFUK-KFUM-speidere.

Forslag til vedtak:
Landsting ber landsstyret om å opprette en arbeidsgruppe som skal modernisere forbundets inntektsaksjon. En eller flere nye inntektsaksjoner skal tre i kraft fra og med året 2019.

Bakgrunn for landsstyrets alternative forslag

Landsstyret har behandlet sak fra Sola-speiderne to ganger i sak 11/2016 og sak 3/2017, og har da vedtatt at landsstyret per dags dato ikke ønsker å legge om. Landsstyret har oversendt innspill i denne saken til administrasjonen for å se på videre muligheter for forbedring og fornying av forbundets inntektsaksjoner.

Kalendersalget er en viktig inntektskilde for flere nivåer i forbundet, og landsstyret ønsker ikke å avvikle dette uten et godt alternativ. Landsstyret ønsker å imøtekomme forslaget til Sola KFUK-KFUM-speidere, og ønsker at det gjøres en grundig utredning av mulige alternativer før endelig beslutning tas.