Sak 10.1      § 1.3 Gruppeting og § 1.4 Gruppestyre
Sak 10.2      § 1.8 Foreldrearbeid og annet støttearbeid
Sak 10.3      § 1.9 Nedlegging av gruppe
Sak 10.4      § 2.3. Kretsleder (punkt 4)
Sak 10.5      § 3.1.2 Landsting behandler (3. setning) og § 3.2.1 Landsstyrets oppgaver (2. setning)
Sak 10.6      § 9.2.1 Aldersinndeling (utsatt sak fra landsting i 2017)

SAK 10.1 - § 1.3 Gruppeting og § 1.4 Gruppestyre


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 1.3 og § 1.4 vedtas

 

Bakgrunn

Organisasjonsbestemmelsene beskriver i liten grad gruppestyres oppgaver. For større grupper er det uhensiktsmessig å kalle sammen til gruppetinget for flere av oppgavene som er tillagt gruppetinget. Dagens ordning med at gruppekontingent skal settes før 15. januar gjør at gruppetinget må kalles inn før denne tiden. Samtidig er det vanskelig å være klar til å avholde årsmøte innen denne fristen, så det går ikke å kombinere årsmøte og gruppetinget for å sette medlemskontingent i ett og samme møte. Det foreslås å beskrive/tydeliggjøre oppgaver som gruppetinget kan delegere til gruppestyret. Forslaget gjør at grupper kan fortsette på den måten de driver i dag, samtidig som grupper som ønsker å tillegge styret flere oppgaver får retningslinjer for dette. De demokratiske prosessene opprettholdes/styrkes da det går klarere frem at valg ikke kan delegeres.

Forslag til ny tekst:

§ 1.3 GRUPPETING
Gruppens besluttende organ er gruppeting. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Gruppeting kan vedta å gi møte- og talerett til andre.

Gruppetingets møter ledes av gruppeleder. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall.

Gruppetingets oppgaver:

 • Avholde årsmøte, behandle regnskap og årsmelding.
 • Velge gruppestyre med gruppeleder og eventuelt visegruppeleder.
 • Velge revisor. Medlemmer i gruppen kan ikke velges som revisor. Revisor skal være myndig.
 • Velge gruppens representanter til kretsting. (Flyttes fra sist i listen).

Oppgaver som kan delegeres til gruppestyret gjennom vedtak på gruppetinget: (Nytt avsnitt)

 • Planlegge gruppens arbeid og budsjett.
 • Fastsette gruppekontingent.
 • Ha ansvar for at det skapes et godt speider- og ledermiljø i gruppen.
 • Oppnevne enhetsledere i gruppens enheter.
 • Ha ansvar for gruppens økonomi og eiendeler.

Fra grupper med både gutter og jenter skal det velges representanter av begge kjønn. Det bør tilstrebes at alle enheter er representert i gruppens delegasjon til kretsting. Gruppeting kalles inn av gruppeleder eller når minst halvparten av tingets medlemmer ber om det. I grupper med både gutter og jenter tilstrebes det ledere av begge kjønn.

§ 1.4 GRUPPESTYRE
Gruppestyret velges av gruppeting. Det skal tilstrebes at gruppestyret består av representanter fra alle enheter. Gruppestyret leder gruppens arbeid mellom gruppetingene. Gruppeleder leder møtene i gruppestyret og leder gruppens arbeid mellom gruppestyremøtene.

Gruppestyrets oppgaver: (Nytt avsnitt)

 • Gjennomføre delegerte oppgaver fra gruppetinget.

Gruppeleder har ansvar for at det blir ført regnskap over gruppens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Gruppeleder plikter å sørge for at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret.

Nåværende ordlyd:

§ 1.3 GRUPPETING
Gruppens besluttende organ er gruppeting. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Gruppeting kan vedta å gi møte- og talerett til andre.

Gruppetingets møter ledes av gruppeleder. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall.

Gruppetingets oppgaver:

 • Avholde årsmøte, behandle regnskap og årsmelding.
 • Velge gruppestyre med gruppeleder og eventuelt visegruppeleder.
 • Velge revisor. Medlemmer i gruppen kan ikke velges som revisor. Revisor skal være myndig.
 • Planlegge gruppens arbeid og budsjett.
 • Fastsette gruppekontingent.
 • Ha ansvar for at det skapes et godt speider- og ledermiljø i gruppen.
 • Oppnevne enhetsledere i gruppens enheter.
 • Ha ansvar for gruppens økonomi og eiendeler.
 • Velge gruppens representanter til kretsting.

Fra grupper med både gutter og jenter skal det velges representanter av begge kjønn. Det bør tilstrebes at alle enheter er representert i gruppens delegasjon til kretsting. Gruppeting kalles inn av gruppeleder eller når minst halvparten av tingets medlemmer ber om det. I grupper med både gutter og jenter tilstrebes det ledere av begge kjønn.

§ 1.4 GRUPPESTYRE
Gruppestyret velges av gruppeting. Det skal tilstrebes at gruppestyret består av representanter fra alle enheter. Gruppestyret leder gruppens arbeid mellom gruppetingene. Gruppeleder leder møtene i gruppestyret og leder gruppens arbeid mellom gruppestyremøtene.

Gruppeleder har ansvar for at det blir ført regnskap over gruppens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Gruppeleder plikter å sørge for at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret.

SAK 10.2 - § 1.8 Foreldrearbeid og annet støttearbeid


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 1.8 vedtas

 

Bakgrunn

Paragragraf «§ 1.8 FORELDREARBEID OG ANNET STØTTEARBEID» omhandler annet støttearbeid, men slik paragrafen er utformet kan det se ut til at annet støttearbeid også må ha med foreldre. Formuleringen «I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foreldreforening, foreldreråd eller annen sammenslutning av foreldre og andre interesserte.», kan tolkes til at annen sammenslutning er foreldre og andre interesserte. Paragrafens overskrift tyder det på at det er forsøkt å gi hjemmel for annet støttearbeid som ikke nødvendigvis er basert på foreldre. Denne setningen bør derfor tydeliggjøres. Det foreslås derfor å endre til:
«I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foreldreforening, foreldreråd, eller annen sammenslutning av foreldre og/eller andre interesserte.»

Forslag til ny tekst:

§ 1.8 FORELDREARBEID OG ANNET STØTTEARBEID
I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foreldreforening, foreldreråd, eller annen sammenslutning av foreldre og/eller andre interesserte. Denne har til oppgave å støtte og hjelpe KFUK-KFUM-speiderarbeidet på stedet. Alt arbeid drives i gruppens navn og på vegne av den lokale speidergruppe. Foreldreforening, foreldreråd eller annen sammenslutning nevnt i denne paragraf, er ansvarlig overfor gruppeting.

 

Nåværende ordlyd:

§ 1.8 FORELDREARBEID OG ANNET STØTTEARBEID
I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foreldreforening, foreldreråd, eller annen sammenslutning av foreldre og andre interesserte. Denne har til oppgave å støtte og hjelpe KFUK-KFUM-speiderarbeidet på stedet. Alt arbeid drives i gruppens navn og på vegne av den lokale speidergruppe. Foreldreforening, foreldreråd eller annen sammenslutning nevnt i denne paragraf, er ansvarlig overfor gruppeting.

SAK 10.3 - § 1.9 Nedlegging av gruppe


 

FORSLAGSSTILLER:
John Sigve Risanger

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 1.9 vedtas

LANDSSTYRETS INNSTILLING:
Vedtas

 

Bakgrunn

Endringsforslaget er innsendt av John Sigve Risanger, kretsleder i Rogaland KFUK-KFUM-speidere.

God forvaltning av løsøre etter en nedlagt speidergruppe må også innbefatte avhending av utstyr slik at inntekten fra salget kan tillegges øvrig formue, eller dekke eventuelle fordringer som gruppen etterlater seg. Løsøre som enten blir oppbevart eller lånt ut for bruk vil forringes og slik utgjøre en dårlig forvaltning av verdiene. Løsøre som avhendes vil komme andre speidergrupper til gagn og de som overtar løsøre vil belastes verdiforringelsen som følge av bruk. Det er også problematisk at kretsen må stille lagerplass til rådighet for oppbevaring av løsøre i opptil åtte år.

Etter innspill fra Kontrollkomiteen anbefales det også å gjøre en endring i teksten slik at kretsen kan disponere formuen som angitt etter 5 år (altså 3 + 2 år) etter vanlig speider-aktivitet, i stedet for dagens 8 år. Landsstyret støtter dette forslaget.

Forslag til ny tekst:

§ 1.9 NEDLEGGING AV GRUPPE
Har en speidergruppe i tre år ikke hatt vanlig speideraktivitet med medlemmer under 26 år, skal kretsen vurdere om gruppa skal legges ned.

Er en gruppe lagt ned etter vedtak i gruppen eller etter foregående ledd, forvalter kretsen dens formue (penger, fordringer, løsøre, fast eiendom og eventuell gjeld), herunder også underavdelingenes utstyr og eventuelle støttegruppers formue. Forvaltningen kan også omfatte rimelig bruk av fast eiendom samt bruk eller avhending av løsøre. Ved avhending av løsøre skal inntekt tillegges øvrig formue. Formuen skal brukes til gjenoppstart av speiderarbeid i det området den tidligere gruppen virket.

Er det ikke opprettet nytt speiderarbeid i løpet av de første fem årene etter at vanlig speideraktivitet opphørte, kan kretsen disponere formuen til gagn for annet speiderarbeid i kretsen.

Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer for nedleggelse av grupper, herunder også nedleggelse av spesialgrupper for voksne. Når spesielle forhold gjør det ønskelig, kan landsstyret dispensere fra bestemmelsene i denne paragraf.

Nåværende ordlyd:

§ 1.9 NEDLEGGING AV GRUPPE
Har en speidergruppe i tre år ikke hatt vanlig speideraktivitet med medlemmer under 26 år, skal kretsen vurdere om gruppa skal legges ned.

Er en gruppe lagt ned etter vedtak i gruppen eller etter foregående ledd, forvalter kretsen dens formue (penger, fordringer, løsøre, fast eiendom og eventuell gjeld), herunder også underavdelingenes utstyr og eventuelle støttegruppers formue. Forvaltingen kan også omfatte rimelig bruk av løsøre og fast eiendom. Formuen skal brukes til gjenoppstart av speiderarbeid i det området den tidligere gruppen virket.

Er det ikke opprettet nytt speiderarbeid i løpet av de første åtte årene etter at vanlig speideraktivitet opphørte, kan kretsen disponere formuen til gagn for annet speiderarbeid i kretsen.

Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer for nedleggelse av grupper, herunder også nedleggelse av spesialgrupper for voksne. Når spesielle forhold gjør det ønskelig, kan landsstyret dispensere fra bestemmelsene i denne paragraf.

SAK 10.4 - § 2.3. KRETSLEDER (punkt 4)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 2.3 vedtas

 

Bakgrunn

I prosessen med å forenkle arbeidet for gruppe og krets er rutinene lagt om slik at ledersamtale gjennomføres på gruppenivå, og de som gjennomfører ledersamtalen signerer og sender direkte til forbundet. Anbefaling om godkjenning av ledere bør derfor ut av denne bestemmelsen.

Forslag til ny tekst:

§ 2.3 KRETSLEDER (punkt 4)

 • Leder kretsstyrets arbeid.
 • Representerer kretsen utad.
 • Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene.
 • Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret.

I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted.

Nåværende ordlyd:

§ 2.3 KRETSLEDER (punkt 4)

 • Leder kretsstyrets arbeid.
 • Representerer kretsen utad.
 • Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene.
 • Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret.

I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted.

SAK 10.5 - § 3.1.2 Landsting behandler (3. setning) og § 3.2.1 Landsstyrets oppgaver (2. setning)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.1.2 og § 3.2.1 vedtas

 

Bakgrunn

I tråd med drøftinger med kretsene på Kretsforum har landsstyret ønsket å presentere hovedpostene i budsjettet for landsting. Landstinget skal som tidligere vedta rammene i budsjettet. Landsstyret foreslår derfor også å gjøre en endring i organisasjonsbestemmelsenes § 3.2.1 Landsting behandler og § 3.2.1 Landsstyrets oppgaver. Det vil bedre beskrive hvilket nivå budsjettet behandles på.

Det foreslås det å bytte ut «Landsstyrets forslag til budsjett…» med «Forbundets økonomiske rammer…»
i § 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER (3. punkt).

Det foreslås også å omformulere § 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning) fra «Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer og budsjett, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold», til «Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, disponere økonomiske rammer gitt av landsting, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.»

Forslag til ny tekst:

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER (3. punkt)

 • Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.
 • Kontrollkomiteens beretning.
 • Forbundets økonomiske rammer, herunder fastsetting av kontingent.
 • Forbundets langsiktige strategi.
 • Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
  • Landssjef.
  • Viselandssjef.
  • Seks styremedlemmer.
  • To varamedlemmer.
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
  • Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
  • Revisor.
  • Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
 • Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.
 • Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.
 • Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.
 • Andre innkomne saker.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)
Landsstyret skal:

 • Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, disponere økonomiske rammer gitt av landsting, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.

Nåværende ordlyd:

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER

 • Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.
 • Kontrollkomiteens beretning.
 • Landsstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent.
 • Forbundets langsiktige strategi.
 • Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
  • Landssjef.
  • Viselandssjef.
  • Seks styremedlemmer.
  • To varamedlemmer.
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
  • Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
  • Revisor.
  • Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
 • Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.
 • Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.
 • Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.
 • Andre innkomne saker.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)
Landsstyret skal:

 • Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer og budsjett, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.

 

SAK 10.6 - § 9.2.1 Aldersinndeling (utsatt sak fra landsting i 2017)


 

FORSLAGSSTILLER:
Rovertinget 2016 og 2017

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Øvre aldersgrense for rovere fjernes.

LANDSSTYRETS INNSTILLING:
Vedtas ikke

Bakgrunn

Som en del av revisjonen av speiderprogrammet som ble ferdigstilt i 2015, ble det på landstinget samme år vedtatt å innføre en øvre aldersgrense for rovere på til og med 25 år. Etter rovertinget i 2016 ble det sendt inn forslag om å fjerne den øvre aldersgrensen for rovere (se sak 8.1 innsendt fra roverting 2016 til landsting i 2017) . Forslaget fikk støtte av rovertinget i 2017, og ble deretter oversendt til landsting i 2017.

Det er gjort en redaksjonell endring i forslag til vedtak, da det opprinnelige forslaget til vedtak ikke var bearbeidet mellom roverting 2017 og landsting 2017. Forslag til vedtak slik det nå står er likt forslag 1 fremmet av rovertingets representant på landsting i 2017.

Under behandling av saken kom det inn følgende forslag:

Forslag 1 (forslagsstiller Maren Pernille Øvregaard, rovertingets representant):
Øvre aldersgrense for rovere fjernes.
Forslaget var en ny formulering fra rovertinget i 2017 som tok opp i seg intensjonen fra rovertinget i 2016.

Forslag 2 (Asle Hvidsten, Østfold):
Utsettelsesforslag: Behandling av saken utsettes til neste ordinære landsting hvor det også presenteres en evaluering av aldersinndelingen.

Forslag 3 (forslagsstiller Oddvar Marøy, Sunnmøre og patruljeførerting):
§ 9.2.1 ALDERSINNDELING

Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling:

0 år–6 år
1.–2. trinn
3.–4. trinn
5.–10. trinn
Fra fullført 10. trinn – til og med 25 år.
Fra 26 år og eldre

Nåværende ordlyd:

§ 9.2.1 ALDERSINNDELING
Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling:

0 år–6 år
1.–2. trinn
3.–4. trinn
5.–10. trinn
Fra fullført 10. trinn – til og med 25 år.

Vedtaket i saken ble: «Behandling av sak 8.1. Øvre aldersgrense for rovere utsettes til neste ordinære landsting hvor det også presenteres en evaluering av aldersinndelingen». Innsendt forslag 3 ble ikke behandlet i 2017 fordi det ble vedtatt å utsette saken under behandling av forslag 2.

Landsstyrets innstilling

Landsstyrets innstilling i saken slik den ble fremmet på landsting i 2017 blir stående. Landsstyret kan ikke se at det har tilkommet ny informasjon i saken, og det er ikke noe i evalueringen av programmet som ble gjennomført i 2018 som tilsier at øvre aldersgrense for rovere bør behandles på nytt.