SAK 12.1 - Alternativ til ny inntektsaksjon    


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Drøfting

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting oversender innspillene til valg av ny inntektsaksjon til landsstyret, før det gjøres endelig vedtak i landsstyret våren 2019. 

 

Bakgrunn

På landsting i 2017 ble det i sak 9 vedtatt at landsstyret skulle nedsette en arbeidsgruppe som skulle jobbe med modernisering av forbundets inntektsaksjon, og at én eller flere nye inntektsaksjoner skal tre i kraft fra og med året 2019. Bakgrunnen for vedtaket var innsendt sak fra Sola og Rogaland KFUK-KFUM-speidere som opplevde at aktivitetskalenderen var vanskelig å selge.

Det ble høsten 2017 nedsatt en arbeidsgruppe (inntektsgruppen) som har innhentet informasjon om dagens kalendersalg, blant annet gjennom en spørreundersøkelse til ledere i gruppene, og kartlagt alternativer til kalendersalget. Undersøkelsen viste at andelen som ønsker å beholde aktivitetskalenderen, enten alene eller sammen med et alternativt produkt, er like stor som de som kun ønsker et nytt produkt. Dette ble støttet av tilbakemeldinger på kretsforum i 2018.

Basert på tilbakemeldingene og alternativene som var jobbet frem, ga inntektsgruppen sin anbefaling til landsstyret, om salg av gratulasjonskort som ny inntektsaksjon fra 2019. Landsstyret fant det i sin behandling av saken uheldig at vedtaket fra landsting i 2017 påla forbundet å finne en ny inntektsaksjon, samtidig som resultatene fra undersøkelsen viser at medlemmene er svært delte i synet på kalendersalget. Det er flere som synes kalendersalget har fungert bra, enn det som var antakelsen før spørreundersøkelsen ble sendt ut.

Landsstyret vil presentere resultatene fra undersøkelsen, inntektsgruppens arbeid, og alternativene som i sluttfasen har vært vurdert til ny inntektsaksjon. Arbeidsgruppens innstilling var å gå over til salg av gratulasjonskort, men landsstyret ønsker å ta saken tilbake til landsting og drøfte om det kan være aktuelt å fortsette med kalendersalg. Alternativt om landstinget gir en tydelig anbefaling om et av de andre alternativene.

Basert på drøftingene på landsting vil landsstyret endelig vedta om vi skal gå over til et av de nye forslagene til inntektsaksjon, eller fortsette med aktivitetskalendersalget.

Som utgangspunkt for drøftingene på landsting er det vedlagt en presentasjon av alternativene som er jobbet frem av arbeidsgruppen for ny inntektsaksjon, samt et fjerde alternativ som landsstyret ønsker å ha med i vurderingen etter gode tilbakemeldinger på adventskalenderen som ble sendt ut til alle medlemmer i forbindelse med julen 2018. Bakgrunnsdokumentasjonen vil være nyttig å ha lest igjennom før drøftingen på landsting. Hør gjerne med egen gruppe hva dere tror vil være det beste alternativ for inntektsaksjon fremover.

Vedlegg

Oversikt over alternativer til ny inntektsaksjon.