FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Revidert årsregnskap 2017 og 2018 vedtas


 

Bakgrunn

I henhold til grunnreglenes § 3.1.2. skal Landsting behandle revidert regnskap for toårsperioden. I dette årsregnskapet er forbundsdrift og Nordtangen slått sammen i ett konsernregnskap. Det inkluderer ikke Speiderbutikken som har separat regnskap og eget oppnevnt styre. Inger Johanne Amelns legat ble nedlagt i 2017, og inntektsført i Nordtangen sitt regnskap. Tilsvarende gjelder Grunnfondet, som ble nedlagt i 2017 og integrert i forbundet sitt regnskap.

Redegjørelse av de mest sentrale sakene:

Totalresultat:
Resultatet for toårsperioden totalt for forbundet er et overskudd på 756 677 kr, noe som er 737 377 kr bedre enn budsjettert resultat på 19 600 kr. 2017-resultatet bærer preg av at det var noe vakanser i stillinger på forbundskontoret, og utsettelser av enkelte prosjekter, noe som medførte reduserte kostnader. Effekten er et solid overskudd. 2018-regnskapet er derimot preget av et dårlig økonomisk resultat for landsleiren. Takket være nøktern pengebruk og økt offentlig støtte har forbundet som helhet klart å redusere de negative økonomiske effektene av landsleirresultatet. Særlig gode tilslag på offentlig støtte i perioden har bidratt til at det samlede økonomiske resultatet er blitt vesentlig bedre enn budsjettert.

Fri egenkapital til forbundet per 31.12.2018 er 12 548 214 kr, noe som er 2 610 558 kr bedre enn budsjettert på 9 937 656 kr. 1 873 186 kr av egenkapitaløkningen skyldes avvikling av grunnfondet, mens 756 677 kr skyldes overskudd generert i toårsperioden.

 

Resultater
20172018Samlet for begge periodene
LT-vedtatt budsjett-997 3721 016 97219 600
Resultat330 579426 398756 677
Differanse (Bedre enn budsjettert)1 327 951-590 574737 377

 

Offentlig støtte:
Forbundet mottok 13,9 millioner kr i offentlig i perioden 2017-2018. Beløpet er 5,15 millioner kr høyere enn budsjettert. Dette forklares med godt tilslag på prosjektsøknader, samt at tildelingene har vært høyere enn tidligere perioder. I tillegg mottok landsleiren 1 million kr i offentlig støtte i 2018.

Driftsstøtten fra fordelingsutvalget økte med 2 millioner kr, støtten fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet økte med hhv. 150 000 kr og 700 000 kr. Støtten fra den nyetablerte støtteordningen Herreløs arv, som ble etablert i 2017, bidro med 1,6 millioner kr. Andre offentlige og private støtteordninger, som det heller ikke var tatt høyde for i budsjettet, økte med 1,6 millioner kr. Momskompensasjonen var derimot 150 000 kr lavere enn forventet.

Den økte driftsstøtten skyldes en kombinasjon av høyere poengtildeling på grunn av konservative anslag på tellende medlemmer, tellende lokallag og antall deltagerdager på tellende arrangement, samt at støttenivået pr poeng økte mer enn forventet. Driftsstøtten og momskompensasjonen er frie midler som brukes til drift. Resterende støtteordninger nevnt ovenfor gis i form av prosjektmidler som bindes til konkrete prosjekter i henhold til søknader. Det er søkt om prosjekter som støtter opp om strategi og planlagte tiltak, og takket være prosjektstøtten har vi kunnet gjennomføre større satsinger og flere prosjekter.

Prosjekter:
Det har blitt gjennomført mange bra programprosjekteri toårsperioden. Det var budsjettert å bruke 1,5 millioner kr til prosjekter, mens fasiten viser at det er brukt 3,1 millioner kr. Når tildelinger til prosjekter har økt, øker også kostnadene knyttet til gjennomføring av prosjektene. De ulike prosjektene kan hovedsakelig deles inn i tre: utvikling av speiderprogrammet, arrangementer, samt tilrettelegging og kampanjer knyttet til landsleiren Futura. Takket være mottak av til sammen 720 000 kr fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet har vi kunnet bruke økte ressurser på å utvikle innholdet i aktivitetsbanken ved å legge til flere gode aktiviteter og møteforslag, samt utvikle den tekniske plattformen.

Det har også vært utviklet nye arrangementskonsepter. Takket være mottak av 600 000 kr i støtte fra kulturdepartementet og Herreløs arv fikk vi mulighet til å utvikle Pefftival-konseptet. Vi mottok også 325 000 kr i støtte fra Herreløs arv til evaluering av speiderprogrammet.

Mye av fokuset i programarbeidet har vært rettet mot landsleiren Futura. Blant annet i form av aktiviteter i forberedelsene til landsleiren, som Aktivitetsboks Futura som ble finansiert av Miljødirektoratet og Kulturdepartementet. Men også fattigdomsmidler på 600 000 kr fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gjorde det mulig for speidere å delta på landsleiren uavhengig av foreldres økonomiske bakgrunn. Vi fikk også totalt 670 000 kr fra Bufdir og Herreløs arv for ulike tilretteleggingstiltak på leiren.

Landsleiren:
Landsleir er vårt største arrangement og i landsleirår nesten dobles forbundets omsetning. I 2018- budsjettet var det lagt til grunn en forventning om at landsleiren skulle bidra med 2 millioner kr i overskudd, som tilskudd til driften de kommende årene. Landsleiren Futura var en suksess på mange områder, men det økonomiske resultatet ble betydelig dårligere enn budsjettert. Landsleirinntektene endte på 11,52 millioner kr, noe som er 0,52 millioner kr lavere enn budsjettert. Landsleirkostnadene havnet på 11,47 millioner kr, noe som er 1,16 millioner kr høyere enn budsjettert. Hovedårsaken til resultatet på 0,05 millioner kr var et betydelig lavere deltagerantall enn forventet, uten at det var mulig å tilpasse og nedskalere kostnadene tilsvarende. Det er blant annet mange faste kostnader knyttet til infrastruktur som er bestilt før deltagerantallet er klart.

Vedlegg

Regnskap 2017-2018