FORSLAGSSTILLER:
Kontrollkomiteen

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak 

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning.

 


 

Bakgrunn: 

1. Kontrollkomiteens medlemmer LT 2017 – 2019
Anne Hanson, Anne Valen, Arne Dahler og Tor Marius Dahl (leder)

2. Kontrollkomiteens oppgave
Oppgaven er definert av landstinget gjennom Organisasjonsbestemmelsene §6: «Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at landstingets vedtak gjennomføres av landsstyret i tråd med intensjonene i vedtaket, plandokumenter og budsjett. Komiteen rapporterer til landsting.» I tillegg har landsstyret også benyttet kontrollkomiteen som lovutvalg, både til vurdering og til utarbeiding av forslag som berører grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene.

3. Arbeidsmåte
Komiteen har benyttet følgende materiell i sine vurderinger:

 • Vedtak på Landsting 2017, særlig strategiplan og budsjett.
 • Landsstyrets protokoller.
 • Saksdokumenter til Landsting 2019, særlig toårsmelding og regnskaper.
 • Kontakt med generalsekretær for innhenting av annen nødvendig informasjon og saksdokumenter.


Komiteen har i perioden hatt åtte telefonmøter.

4. Vurderinger
Etter gjennomgang av dokumentene ser vi at landsstyret aktivt har arbeidet meget godt med gjennomføring av vedtak gjort av landsting.

 • Strategiplanen
  Toårsmeldingen er landsstyrets «rapport» til landsting om aktiviteter og gjennomføring av strategiplanen. Toårsmeldingen for 2017–2018 gir en meget god beskrivelse av virksomheten. Landsstyret har hatt fokus på de fastsatte fokusområder og tiltak, og målt oppnåelsen i forhold til de mål som er vedtatt. På noen områder er måloppnåelsen mindre enn målet, men retningen er gjennomgående tydelig positiv. Medlemstallet vårt økte fra 2014 til 2015, var stabilt gjennom 2016 og 2017, men ble redusert med ca 7% i 2018.
   
 • Økonomi
  Forbundets reviderte regnskaper viser samlet en god økonomisk styring. Over toårsperioden er samlede driftsinntekter 40.632.267 kr (budsjettert 36.041.439 kr), driftskostnadene 40.034.992 kr (budsjettert 36.141.839 kr). Etter finansposter på +159.702 kr (budsjettert +120.000 kr), ble samlet resultat + 756.977 kr (budsjettert + 19.600 kr).

  I disse tallene ovenfor er landsleiren 2018 inkludert. Her ble inntektene 11.517.752 kr (budsjettert 12.035.000 kr), og med kostnader på 11.468.000 kr (budsjettert 10.305.000 kr) ble det økonomiske resultatet + 49.301 kr (budsjettert + 2.000.000).

  Kontrollkomiteen anbefaler at: - Rutinene for regnskapsavlegging revideres for å sikre at regnskapene er formelt avsluttet og revidert innen planlagt tidspunkt. - Regnskapene for hhv Nordtangen og Speiderbutikken AS fremlegges for landsting til orientering.

5. Funksjon som lovutvalg
I funksjonen som lovutvalg har komiteen arbeidet med:

 • Grunnreglene §6 om Speiderlov, speiderløfte, speiderbønn og valgspråk.
 • Grunnreglene § 3.5 om assistenterklæring
 • Organisasjonsbestemmelsene § 1.9 om nedlegging av gruppe.
 • Revisjon av vedtektene for Speidernes fellesorganisasjon.

6. Konklusjon
Komiteen konkluderer at landsstyret har gjennomført sitt arbeid i tråd med intensjoner og vedtak gjort på Landsting 2017.