FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting godkjenner strategi for perioden 2020-2025


 

Bakgrunn

Siden landstinget i 2017 har arbeidet med ny strategi for perioden 2020-2025 vært et viktig fokus. Landsstyret oppnevnte i 2017 en arbeidsgruppe for å jobbe med strategien bestående av viselandssjef, et landsstyremedlem, en roverrepresentant og tre oppnevnte medlemmer i tillegg til generalsekretær. Arbeidsgruppen har involvert store deler av organisasjonen gjennom intervjuer med kretsene og andre interessenter, en stor spørreundersøkelse og på sentrale samlinger i organisasjonen. Utkastet til ny strategi ble oversendt landsstyret, som etter sin behandling nå fremmer sin endelige innstilling til ny strategi for 2020-2025 på landsting.

Landsstyret takker strategigruppen for det gode arbeidet som er gjort, og opplever at utkastet til strategi er i tråd med mandatet gitt av landsstyret. Organisasjonen har hatt mange muligheter til å komme med innspill og tilbakemeldinger i strategiprosessen. Det har vært mange og gode tilbakemeldinger gjennom intervjuer med kretser og andre interessenter, stor deltakelse på spørreundersøkelsen og gode drøftinger på roverkongress, ungdomsting og kretsforum.

Det har vært et mål om få og tydelige mål og retning, og at den skal være konkret og relevant for alle medlemmer. Landsstyret mener at fokusområder og retningen på strategien er svært relevant og vil bringe organisasjonen nye steg fremover, slik at også flere skal få mulighet til å oppleve KFUK-KFUM-speiding.  

I behandlingen av strategien på landsting vil vi gå igjennom visjonen og de tre fokusområdene, og det vil være mulighet til komme med spørsmål og tilbakemeldinger. Det vil også bli muligheter til å komme med innspill på hvordan vi sammen skal nå målene i strategien. Endelig strategiplan vil bli vedtatt av landsstyret på bakgrunn av innspillene fra landsting. Innspillene vil også bli brukt i det videre arbeidet med operasjonalisering, utforming av tiltak og implementering av strategien.

Vedlegg

Utkast til strategi for 2020-2025.