FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting godkjenner økonomiske rammer for budsjett 2020 og 2021, og landsstyret disponerer budsjettet i perioden innenfor disse rammene.


Saken er oppdatert 14.03.2019

Bakgrunn

Prioriteringer:
Det fremlagte budsjettet har lagt vekt på følgende satsningsområder:

  1. Forsterket innsats for frivillige på nasjonalt plan, økte budsjettrammer for nasjonale utvalg og arbeidsgrupper, som programutvalget, ledertreningsutvalget og internasjonalt utvalg. Det er også økte rammer for internasjonale saker, og vi har blant annet sekretariatet for nordisk samarbeidskomité i perioden.
  2. Videreutvikling av program og prosjekter. Det er per i dag store bindinger til drift i budsjettet, og handlingsrommet til å gjøre større strategiske satsninger er i stor grad knyttet til finansiering gjennom prosjektmidler. Som tidligere forventes 90 % av programkostnadene finansiert gjennom offentlige prosjektmidler.
  3. Medlemsvekst og gruppeutvikling er en prioritert oppgave, og vil fortsatt ha fokus i strategi og tiltak. Vi ønsker også å jobbe enda mer målrettet mot strategiske samarbeidspartnere.
  4. Landsstyret legger frem et budsjett som tar konsekvensen av reduserte inntekter fra landsleiren i 2018 og som viser hvordan dette påvirker forbundets økonomiske situasjon over tid. For å få budsjettet til å gå i balanse i toårsperioden er det derfor vært nødt til å gjøre kutt på enkelte områder. Det er blant annet foreslått å kutte ett nummer av bladene per år, da dette er ansett nødvendig for at ikke øvrige aktiviteter skal bli for skadelidende. Dette er noe som kan hentes inn igjen dersom prognosene tilsier det.

Inntekter:
I 2020 forventes det en økning på 1,2 millioner i driftsstøtten som følge av mange kurs under landsleiren i 2018, samt at vi de senere år har hatt en bedre uttelling på prosjektsøknader. Det er også lagt til grunn ekstra offentlig støtte på 300 000 kr i 2020 fordi landsstyret har flere enn 50 % styremedlemmer under 26 år i 2018. Medlemskontingenten er som normalt indeksregulert og rundet opp til nærmeste femkroning, og er basert på 10 800 medlemmer. Alle andre inntekter forventes å ligge omtrent på dagens nivå.

Kostnader
I hovedsak er det prioriteringene som er nevnt ovenfor som representerer økte kostnader i budsjettet. Personalkostnadene reflekterer at antall årsverk på forbundskontoret er på samme nivå som i 2018. Dette er det laveste antall årsverk forbundet har hatt siden fusjonen. For at egenkapitalen ikke skal svekkes for mye i fireårsperioden 2018 – 2021, legges det opp til et resultat i balanse (nullresultat) for toårsperioden 2020-2021. Alle andre kostnader er budsjettert på dagens nivå.

Egenkapital
Fri egenkapital utgjør 12,5 millioner kr per 31.12.2018. Det fremlagte budsjettet foreslår at fri egenkapital per 31.12.2021 skal være på 11,4 millioner kr.

Usikkerhetspunkter
Vi har noe usikkerhet knyttet både til offentlig støtte, hvordan ny inntektsaksjon vil påvirke inntektene og ikke minst antall medlemmer. Denne situasjonen vil bli løpende vurdert gjennom budsjettperioden slik at eventuelle tiltak kan bli iverksatt ved endring av inntekts- eller kostnadsforutsetninger.

Prinsipper
Budsjettet er utarbeidet etter forsiktighetsprinsippet hvor inntekter er holdt på nøkternt nivå og kostnader beregnet med noe sikkerhetsmargin. Budsjettet legger til grunn forbundets strategi for 2020-2025. Landsstyret ønsker å presisere at budsjettet skal følge prioriteringene i ny strategiplan, og at eventuelle endringer i denne kan medføre endringer i budsjett for 2020-2021 under budsjettbehandlingen på landsting.

Vedlegg

Budsjett 2020–2021