Sak 9.1       §6 Speiderlov, speiderløfte, speiderbønn og valgspråk           
Sak 9.2      §3.5 Assistenterklæring (nytt punkt), §10.3 Assistenter (nytt punkt),
§10.4 Lederes, assistenters og tillitsvalgtes forpliktelse (ny besifring og
endring) og §10.5 Tilbakekalling av ledergodkjenning, ledererklæring og
assistenterklæring (ny besifring og endring)

SAK 9.1 - §6 Speiderlov, speiderløfte, speiderbønn og valgspråk


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
1.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av grunnreglenes § 6 vedtas

 

Bakgrunn

Speiderlov, speiderbønn og valgspråk har ligget i vedtektene til Speidernes fellesorganisasjon (Spf). I 2018 ble nye vedtekter for Spf 1.gangsvedtatt, og disse skal vedtas for 2. gang i juni 2019. Dette innebærer at speiderlov, speiderbønn og valgspråk ikke lenger fastsettes av Spf, og skal tilbakeføres til egne vedtekter.

Speiderlov, speiderbønn og valgspråk hører hjemme der de i sin tid ble tatt ut, og skal tilbakeføres til Grunnreglene § 6. Siden dette er grunnregelendringer må de vedtas av to landsting før det har virkning. Inntil 2.gangsvedtak er gjort vil speiderlov, speiderbønn og valgspråk fortsatt ligge i Spf.

Det er vesentlig at prosessen gjennomføres tidsmessig parallelt i forbundet og Spf. Dette for at Spfs vedtekter som omhandler speiderlov, speiderbønn og valgspråk skal utgå på samme tidspunkt som forbundets vedtekter trer i kraft, slik at forbundet hele tiden har dette vedtektsfestet. Dette kan ordnes med at en dato for ikrafttredelse er med i vedtak om nye vedtekter i Spf.

Da vil speiderlov, speiderbønn og valgspråk ligge i Spfs vedtekter og gjelde frem til den datoen, og deretter i eget forbund og i egne grunnregler fra og med den datoen.

Forslag til ny tekst:

§ 6. SPEIDERLOV, SPEIDERLØFTE, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK
Speiderlov, speiderløfte, speiderbønn og valgspråk fastsettes av landsting. Speiderlov og speiderløfte skal godkjennes av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og The World Organization of the Scout Movement (WOSM).

§ 6.1 SPEIDERLOVEN
Bokmål:
1. En speider er åpen for Gud.
2. En speider er en god venn.
3. En speider kjenner og tar vare på naturen.
4. En speider er til å stole på.
5. En speider er nøysom.
6. En speider arbeider for fred.
7. En speider tar ansvar og viser vei.

Nynorsk:
1. Ein speidar er open for Gud.
2. Ein speidar er ein god ven.
3. Ein speidar kjenner og tek vare på naturen.
4. Ein speidar er til å stole på.
5. Ein speidar er nøysam.
6. Ein speidar arbeider for fred.
7. Ein speidar tek ansvar og viser veg.

§ 6.2 SPEIDERLØFTET
Bokmål:
I tro på Guds hjelp lover jeg:
å tjene Gud,
hjelpe andre
og leve etter speiderloven.

Nynorsk:
I tru på Guds hjelp lovar eg:
å tene Gud,
hjelpe andre
og leve etter speidarlova.
Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet.

§ 6.3 SPEIDERBØNNEN
Speiderbønnen lyder:

Bokmål:
Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din Sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

Nynorsk:
Kjære Far i høge himmel,
høyr mi stille hjartebøn:
Kvar eg enn i verda vankar,
lat meg bli som Sonen din.
Lat meg leva deg til æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk til hjelp få vera,
og så lyda lova vår.

§ 6.4 VALGSPRÅK
Speidernes valgspråk lyder:

Bokmål:
Vær beredt

Nynorsk:
Ver budd

§ 6.5 OVERSETTELSE TIL SAMISK
Samiske oversettelser av speiderløfte og ledererklæring må godkjennes av landsstyret.

Nåværende ordlyd:

§ 6 SPEIDERLOV, SPEIDERLØFTE, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK

§ 6.1 SPEIDERLOV, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK
Speiderlov, speiderbønn og valgspråk fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon. Speiderlov og speiderløfte skal godkjennes av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og The World Organization of the Scout Movement (WOSM).

§ 6.2 SPEIDERLØFTE
Bokmål:
I tro på Guds hjelp lover jeg:
å tjene Gud,
hjelpe andre
og leve etter speiderloven.

Nynorsk:
I tru på Guds hjelp lovar eg:
å tene Gud,
hjelpe andre
og leve etter speidarlova.

Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet.

§ 6.3 OVERSETTELSE TIL SAMISK
Samiske oversettelser av speiderløfte og ledererklæring må godkjennes av landsstyret.

SAK 9.2 - §3.5 Assistenterklæring (nytt punkt), §10.3 Assistenter (nytt punkt), §10.4 Lederes, assistenters og tillitsvalgtes forpliktelse (ny besifring og endring) og §10.5 Tilbakekalling av ledergodkjenning, ledererklæring og assistenterklæring (ny besifring og endring)


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
1.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til nye punkter i grunnreglene § 3.5 og § 10.3, samt ny besifring og endring i § 10.4 og § 10.5 vedtas

 

Bakgrunn

Landsstyret har gjort vedtak om innføring av assistenterklæring i sak 37/2017, og ønsker å synliggjøre dette i vedtektene. Assistenterklæringen ble innført fordi landsstyret ønsket å tydeliggjøre at assistenter også har et ansvar for å ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet, og samtidig synliggjøre assistentenes rolle som ledere i organisasjonen. Intensjonen er at alle verv som krever ledererklæring i dag, fortsatt skal ha krav om dette.

Forslag til ny tekst:

§ 3.5 ASSISTENTERKLÆRING (ny paragraf)

Assistenterklæring (bokmål):
Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som assistent arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.

Assistenterklæring (nynorsk):
Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som assistent arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet.

§ 10.3 ASSISTENTER
Som assistenter regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som assistenter.

§ 10.4 LEDERES, ASSISTENTERS OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE
Ledere, assistenter og tillitsvalgte i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets ledererklæring / assistenterklæring. Kravet om ledererklæring / assistenterklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda.

§ 10.5 TILBAKEKALLING AV GODKJENNING, LEDERERKLÆRING OG ASSISTENTERKLÆRING
Landsstyret kan beslutte å frata ledere, assistenter og tillitsvalgte deres verv eller oppnevning, midlertidig eller permanent, ved opptreden som er krenkende overfor medlemmer eller ved atferd som ikke er i samsvar med hva man kan forvente av ledere, assistenter og tillitsvalgte i forbundet. Ledere, assistenter og tillitsvalgte kan selv tilbakekalle sin ledererklæring / assistenterklæring.

Nåværende ordlyd:

§ 3.4 LEDERERKLÆRING
Bokmål:
I tro på Gud vil jeg hjelpe barn, unge og voksne til å utvikle kristen tro og leve etter sitt speiderløfte. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som leder arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.

Nynorsk:
I tru på Gud vil eg hjelpe born, unge og vaksne til å utvikle kristen tru og leve etter speidarlovnaden sin. Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUKKFUM-speidarar, og vil som leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet.

§ 10.2 LEDERE
Som ledere regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som ledere.

§ 10.3 LEDERES OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE
Tillitsvalgte og ledere i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets ledererklæring. Kravet om ledererklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda.

§ 10.4 TILBAKEKALLING AV LEDERGODKJENNING OG LEDERERKLÆRING (2. avsnitt)
Tillitsvalgte og ledere kan selv tilbakekalle sin ledererklæring.