Bestemmelser om landsting 

Organisasjonsbestemmelsene § 3.1 sier følgende om landsting: 

§ 3.1 LANDSTING
Landsting er forbundets høyeste organ. Landsting trer sammen hvert 2. år og innkalles med tre måneders varsel.


§ 3.1.1 MØTE-, TALE-, FORSLAGS- OG STEMMERETT
På landsting har følgende møte-, tale-, forslag- og stemmerett:

 • Kretsledere.
 • Valgte representanter fra kretsene.
 • Landssjef, viselandssjef og faste styremedlemmer.
 • Leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av roveringet.
 • Fire representanter valgt av Patruljeførertinget.
 • To representanter for de ansatte.

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett:

 • Generalsekretæren.

Møterett, samt talerett innenfor sine ansvarsområder:

 • Ledere av faste utvalg i perioden.
 • Ledere av valgkomiteen og kontrollkomiteen.
 • Forbundets International Commissioners (IC) for både WAGGGS og WOSM.
 • Ansatte.

Landsting er åpent for alle medlemmer som har fylt 15 år. Landsting kan vedta å gi møte- og talerett til andre.

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER

 • Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for to-års perioden.
 • Kontrollkomiteens beretning.
 • Landsstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent, og arbeidsplan for kommende to-års periode.
 • Etter innstilling fra valgkomiteen ved skriftlig valg velge:
     Landssjef.
     Viselandssjef.
     Seks styremedlemmer.
     To varamedlemmer.
     Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
     Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
     Revisor.
 • Etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
 • Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.
 • Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.
 • Andre innkomne saker.

§ 3.1.3 EKSTRAORDINÆRT LANDSTING
Ekstraordinært landsting kan sammenkalles hvis landsstyret, 1/3 av landstingets medlemmer eller 1/3 av forbundets kretser finner det nødvendig. Det kan ikke innkalles til ekstraordinært landsting på kortere enn én måneds varsel. Sakspapirer sendes da ordinært ut sammen med innkallingen.